Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.parabellum.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.PARABELLUM.PL
I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Gwarancja produktu
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Własność intelektualna
XIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
XIV. Postanowienia końcowe
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.parabellum.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe "Parabellum" Sp. z o.o.
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Armii Krajowej 77, 05-071 Sulejówek, NIP: 952-19-06-989, REGON: 712367666, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@parabellum.pl , tel. +48 227 835 777 , fax 227 834 777 .
 2. 2. Sklep www.parabellum.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.parabellum.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.parabellum, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. 6. Sklep www.parabellum.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Sprzedawca nie wysyła poza granice Polski tych Produktów ze swej oferty, których nie można kupić w Polsce drogą wysyłkową.
 7. 7. Sklep informuje, iż w różnych krajach mogą być określone wymogi prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu takich Produktów jak w szczególności broń, proch i spłonki.
 8. 8. W przypadku Zamówienia spoza granic Polski lub podróży z zakupionym w Sklepie Produktem, odpowiedzialność posiadania, użytkowania określonych kategorii Produktów w szczególności broni oraz odpowiedzialność znajomości lokalnego prawa i obowiązek jego przestrzegania spoczywa na Kliencie.
 9. 9. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W innym wypadku zostało to zaznaczone w opisie produktu.
 10. 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.parabellum.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.parabellum.pl użyte są w celach informacyjnych.
 11. 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1.      1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2.      2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3.      2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
II. DEFINICJE
 1. 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.parabellum.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.parabellum.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. 4.KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.parabellum.pl
 9. 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCAPrzedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe "Parabellum" Sp. z o.o.ul. Armii Krajowej 77, 05-071 Sulejówek, NIP: 952-19-06-989, REGON: 712367666
 10. 10. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 11. 11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 15. 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 16. 16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.       1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2.       2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  3.       3. korzystanie z Newslettera,
  4.       4. zamieszczanie opinii.

  Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1.       1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2.       2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3.       3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4.       4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
 3. 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  1.       1. komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu,
  2.       2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3.       3. przeglądarka internetowa,
  4.       4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
 5. 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. 6. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1.       1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2.       2. o charakterze rasistowskim,
  3.       3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4.       4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5.       5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6.       6. szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.
 
V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 1. 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. 5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 6. 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 7. 7. Zamówienia można składać:
  1.       1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.parabellum.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2.       2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@parabellum.pl,
  3.       3. telefonicznie pod numerem: 227 835 777,

  Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 09:00 do 18:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 15:30, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego. Realizacja powinna nastąpić najdalej w 48 godzin od momentu przyjęcia i potwierdzenia zamówienia,

 8. 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.
  1.       1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta  Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2.       2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   1.             1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   2.             2. oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   3.             3. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   4.             4.niniejszy Regulamin.
  3.       3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 9 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. 9. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkty podlegające specjalnym wymogom prawnym, wynikającym z ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z Klientem skontaktuje się przedstawiciel Sklepu w celu uzyskania dodatkowych danych osobowych Klienta, niezbędnych do zrealizowania Zamówienia w zgodzie z ww. ustawą. 
VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numerBZ WBK S.A. 4 Oddział w Warszawie 85 1090 1056 0000 0001 1116 9439, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe "Parabellum" Sp. z o.o.
  Armii Krajowej 77,05-071 Sulejówek,
  W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
  1.       1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2.       2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
  3.       3. płatność przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym,
 2. 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 3. 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 
VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 1. 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na wskazany w Formularzu Zamówień adres dostawy (prywatny lub firmowy).
 3. 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z fakturą VAT, prosimy o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.
  1.       1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
  2.       2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 15 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
  3.       3. Dostawa Produktu poza granice Polski następuje w terminie deklarowanym przez przewoźnika tj. od 4 do 20 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  1.       1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2.       2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@parabellum.pl
  3.       3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4.       4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 
IX. GWARANCJA PRODUKTU
 1. 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 2. Okres gwarancji dla Produktów jest różny w zależności od producenta i wynoi od roku do dwóch lat i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Produkty firmy Redding podlegają dożywotniej gwarancji. Wpływ na warunki gwarancji ma sposób używania Produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. 3. Gwarancji podlega tylko Produkt który był używany w celu do którego został wyprodukowany, nie był nadużywany oraz zaniedbywany. Nie podlega gwarancji Produkt który został uszkodzony w wypadku lub w efekcie niewłaściwej pielęgnacji oraz ten który był zmieniany lub naprawiany własnoręcznie.
 4. 4. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
 
X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1.       1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2.       2. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z biurem Parabellum.pl
  3.       3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@parabellum.pl .
  4.       4. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  5.       5. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć:
   - osobiście do sklepu stacjonarnego wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną lub
   - przesyłką na adres: ul. Armii Krajowej 77, 05-071 Sulejówek wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.
  6.       6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  7.       7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
   W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  8.       8. Naprawy reklamacyjne tych Produktów, których zgodnie z polskim prawem nie można dostarczać wysyłkowo, a zostały zakupione w jednym z salonów firmowych Parabellum.pl, możliwe są tylko po osobistym dostarczeniu Produktu do serwisu lub do sklepu stacjonarnego.
 2. 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1.       1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@parabellum.pl
  2.       2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3.       3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4.       4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 
XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
  1.       1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2.       2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3.       3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4.       4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5.       5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6.       6. w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie książek, dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  7.       7. w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. 9. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może także Produkt zamienić na inny pełnowartościowy. Zasady odstąpienia od umowy opisane w pkt stosuje się odpowiednio.
 
XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.parabellum.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem pkt 12 Rozdziału I) są własnością spółki Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe "Parabellum" Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Armii Krajowej 77, 05-071 Sulejówek, NIP: 952-19-06-989, REGON: 712367666. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.parabellum.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.parabellum.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. 3. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej www.parabellum.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 4. 4. Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Produktów sprzedawanych przez Parabellum.pl oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie Newslettera oraz prowadzenia Konta.
 
XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
 1. 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 7. 7. Koszty związne z transportem Produktu do Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą w całości na niego.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  1.       1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2.       2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. 6. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.
 7. 7. Druk reklamacyjny można pobrać tutaj.