0

PODZIEL SIĘ SWOJĄ HISTORIĄ

Jesteś pasjonatem strzelectwa? Elaboracja amunicji jest Twoim hobby? Masz wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie? Udało Ci się osiągnąć sukces i chcesz się nim podzielić z innymi?

Dobrze trafiłeś, odpowiadając twierdząco na powyższe pytania!

Weź udział w konkursie i przedstaw nam swoją historię, a my obublikujemy ją na naszym blogu.

Najciekawsze historie nagrodzimy wysokiej klasy ochronnikami słuchu.

 

 

Szczegóły konkursu znajdziesz w poniższym Regulaminie

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, warunki na jakich przeprowadzany jest Konkurs, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu (dalej: Regulamin).
2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Podziel się swoją historią” (zwane dalej: Konkursem) jest Przedsiębiorstwo Konsultingowo – Usługowe „Parabellum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulejówku przy ulicy Armii Krajowej 77, NIP: 9521906989, REGON: 712367666 (dalej: Organizator).
3. Fundatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Konsultingowo – Usługowe „Parabellum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulejówku przy ulicy Armii Krajowej 77, NIP: 9521906989, REGON: 712367666, KRS: 0000013713.
4. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez przesłanie materiałów konkursowych zgodnie z zasadami określonymi w § 2. ust. 1 i 2 Regulaminu.
5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości, jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację przez Organizatora Konkursu udostępnionych prac wraz z załączonymi zdjęciami, użytych do celów marketingowych, w formie lub publikacji nieobraźliwej dla Uczestnika.
6. Konkurs jest wyłącznie skierowany do osób fizycznych - klientów PK-U "Parabellum" Sp. z o.o. będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników Organizatora.
 
§ 2. Zasady Konkursu
 
1. Konkurs trwa do dnia 15.09.2023 godz. 23:59. Do tego czasu można przesyłać materiały konkursowe, będące relacją historii elaboracji amunicji, w której powinien znaleźć się opis początku przygody z elaboracją, w tym: powody oraz czas jej rozpoczęcia. Opis ewentualnych trudności napotkanych na swojej drodze, dokonanych osiągnięć oraz założonego celu elaboracyjnego. Dodatkowo premiowane będą podane szczegóły dotyczące używanego sprzętu oraz komponentów, od początku elaboracji do teraz (marki, modele, rodzaje, itp.) oraz dołączone wysokiej jakości zdjęcia (od 3 do 5) – proponowany rozmiar to 1920 x 1080px 72 dpi lub limit wagi do 600 kb, plik JPG. Fotografie przekazujące emocje, przedstawiające osiągnięcia, wygrane zawody, zdobyte trofea Uczestnika. Historia powinna być podparta również własnymi wnioskami, przemyśleniami.

Organizator nie narzuca wymogów formalnych, jak np. wielkość pracy, rodzaj i wielkość czcionki oraz innych zasad, dotyczących jej wyglądu. Format pracy: PDF, ODT, Word - wszystkie przesłane prace będą zamieszczane na blogu Organizatora i w zawiązku z tym, pliki muszą umożliwiać ich obróbkę.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest bycie klientem sklepu Organizatora i podanie swoich danych osobowych w celu weryfikacji, napisanie swojej historii elaboracji w sposób kreatywny i ciekawy oraz przesłaniu jej wraz z danymi na skrzynkę e-mailową Organizatora: konkurs@parabellum.pl.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu Organizatora: https://parabellum.pl/blog do 30.09.2023.
4. Organizator wyłoni 5 zwycięzców z najbardziej wartościowymi historiami.
5. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu poprzez wiadomość
e-mail, do 7 dni, po opublikowaniu wyników Konkursu.
6. W celu otrzymania nagrody, zwycięzca powinien podać w korespondencji
e-mailowej, swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu).
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację na blogu Organizatora, imienia i nazwiska, informacji o wygranej oraz swojej pracy konkursowej wraz ze zdjęciami.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy nie będą spełnione powyższe wytyczne.
9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
10. Nagrodą są wysokiej klasy ochronniki słuchu marki ISOtunes, o łącznej wartości 2 135 zł., w tym: 2 sztuki dousznych ochronników XTRA 2.0. (czarne) dla dwóch najlepszych historii oraz 3 sztuki nausznych ochronników AIR DEFENDER (pomarańczowe) dla wyróżnionych.


§ 3. Przetwarzanie danych osobowych


1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: konkurs@parabellum.pl
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:
1) weryfikacji danych w bazie klientów, przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia i wydania nagród, a także publikacji wyników Konkursu na stronie Organizatora (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
2) realizacji obowiązków prawnych Organizatora związanych z organizacją Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) przetwarzania, utrwalenia wizerunku uczestników w formie fotografii cyfrowej lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) prowadzenia komunikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej, telefonu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
d) numer telefonu;
e) Wizerunek – w przypadku przesłania zdjęć. Zgodą jest zapoznanie oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu poprzez przystąpienie do niego.
5. Przekazanie danych osobowych, tj. w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, a także wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika w Zgłoszeniu konkursowym jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała dla Uczestnika jakichkolwiek konsekwencji.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane.
7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu Konkursu tj.:
a) do zakończenia Konkursu czas wykonywania obowiązków prawnych
b) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,
c) do chwili wniesienia sprzeciwu;
- w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie materiałów konkursowych, w tym zdjęć, do celów marketingowych na czas nieokreślony.
9. Wobec Uczestnika nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
10. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są:, (i) podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji ww. celów, w szczególności podwykonawcy, wykonawcy i dostawcy usług, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem (ii) dostawcy usług IT, (iii) banki (iv) podmioty świadczące obsługę prawną, (v) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
11. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 4. Postanowienia końcowe


1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie bloga Organizatora: https://parabellum.pl/blog/podziel-sie-swoja-historia/
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://parabellum.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

POWODZENIA!

- zespół Parabellum

Dodaj Komentarze

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.